HELLO

CustomerStatusEnd DateAddressMobile
RUPAKOT HPActive2024-10-01RUPAKOT9847707952
DIPAK THAPAActive2024-09-29GATE 98475569577
HARI BASNETActive2024-09-25HARRACHAUR9846660132
THAN BAHADUR DAGAMIActive2024-09-24QUNGDI9840062068
BHARAT SHRINET MAGARActive2024-09-23KISIKOT9749726175
LAKI MAYA BASNETActive2024-09-22KISIKOT9866569614
PARBATI DALA MAGARActive2024-09-22KISIKOT 9869933018
BHUWAN THAPAActive2023-10-21KISIKOT9866564034
PREM SURYABANSI MAGARActive2023-10-20KISIKOT9840490536
LIL BAHADUR BOHARAActive2023-10-20KISIKOT9745405040
BABURAM BOHARAActive2024-09-18KISIKOT9867518145
KUMAR THAPAActive2023-10-15OLIBANG9867495933
SURYODAYA WOMIActive2023-12-02Buspark9840640758
TEJ PRASAD POUDELActive2024-08-30REMI9847375369
NEHA RESHMIActive2024-08-30REMI9812925395
DASHIRAM GHIMIREActive2023-10-28RAIKER9847521482
MUM BAHADUR DAMAIActive2023-10-20JHAPAK9844804325
SAPANA KHANALActive2024-08-18bashdada9860524431
NASHIB SHRISHActive2023-10-18KHADIKOT9849366737
GANGA BAHADUR RANAActive2024-08-17GWAGHA9867386512
SITA THAPAActive2024-11-05KISIKOT9866562468
JHABINDRA THAPAActive2024-09-16GATE9847460766
GANGA BAHADUR THAPAActive2024-09-16GATE9866564221
SAPNA BKActive2024-08-09GWAGHA9821542935
DAL BAHADUR THAPAActive2024-11-01KISIKOT9845703536
SUNA KHATRIActive2023-12-09DHAMIGADE9849104499
CHANDRAKOT AGRI2024-08-06SHANTIPUR9867089009
BALBIKASH BASIC2024-08-06KALIKAGAU9747453014
KISIKOT BASICActive2024-09-11KISIKOT9867007268
BALKALYAN BASIC2024-08-06JHURMA9860872017
SARASWATI BASICActive2024-08-13SWARA9865122849
UDHAY BASICActive2024-08-13GEKHUNG9847521172
MAHENDRARAT BASICActive2024-08-06RAIKAR9847004920
RAMKOT BASICActive2024-08-06DAMUKA9867049290
JANATA BASICActive2024-08-06SOTA9869793431
CHANDISTHAN BASICActive2024-08-06KHADIKOT9849366737
JHAPAK BASICActive2024-08-06jhapak9847102812
MAHENDRA BASICActive2024-08-06QUNGDI9840072145
JHARANA BASICActive2024-08-06ARJEWA9847417557
NERACHANDRODAYA BASICActive2024-10-09PATECHAUR9866094611
NARMADA BASICActive2024-10-09NETAPOKHARA9867144711
BHARATI BASICActive2024-08-26REMI9867711690
SANTOSHI BASICActive2024-08-26REMI9862273488
BHUMISTHAN BASICActive2024-08-06GHETUNG9847507706
BALJYOTI BASICActive2024-08-26REMI9857064883
JANSAHAYOG BASICActive2024-10-01GAIDHUNGA9868159404
BALBOD BASICActive2024-10-01JHARKHARKHA9847233006
KALIKA BASICActive2024-08-09KHALIDADA9867171514
JANATA BASICActive2024-10-01SOLANETA9840970927
SURESH RASHYALIActive2023-10-10DADABAN KOTA9745427116
JANAJYOTI BASICActive2024-11-06BHANJIN9847233824
BHIMA BASICActive2024-09-06DAHA9857064077
SOBIT BAHADUR DAMAIActive2023-10-04JHAPAK9841590431
TEJINDRA THAPAActive2024-08-03UDAYA TOL9860142232
GITA BHANDARIActive2024-07-26RUPAKOT9867253697
YASHIKA PUNActive2023-10-08FURSEPOKHARA9867168822
RAM BAHADUR BKExpired2023-09-27CEBS SIDE9867823037
ANJU BKActive2023-10-26DADABAN KOTA9845020447
GITA BHANDARITrial Over2024-07-23RUPAKOT9867253697
SARASWATI BASICActive2024-07-22DHABA9847582455
LIL BAHADUR KALAExpired2023-10-03SHANTIPUR9867164699
MANJU SUBEDIActive2023-10-22BUSPARK98
GYANENDRA BALALActive2023-12-25DHABA9849149957
PREM BASELActive2024-07-21GWAGHA974689260
SURAJ CHHETRIActive2023-11-20BASDADA9857088024
KARAN PUNActive2024-07-20GWAGHA9860003404
MANOJ GAUTAMActive2023-10-24Q9814601480
KRISHNA GAUTAMActive2024-07-24Q9857077927
GANGADHAR GAUTAMActive2024-02-21Q9843146118
OMKAR THAPA / OFFICEExpired2023-08-20BANKROAD9867878450
HARI BKExpired2023-08-19DHWADI9825445651
NAYAER HUSHENActive2023-10-15TARI9864982058
HIMILAYAN BASICActive2024-07-01Magargau9867783754
SUMITRA KHATRIActive2023-10-22HARRACHAUR9824441921
KABITA SUBEDIExpired2023-07-07BANKROAD9847369698
PARBATI BOHORAActive2023-11-192023/05/099745412960
OM SHRESTHAActive2023-10-21GWAGHA9825457443
GANESH GAUCHANActive2023-11-01GWAGHA9864566207
HARKA BAHADUR THAPAActive2024-04-03Shantipur9868330169
AROGYA KENDRA/ PRAKASH THAPAActive2024-03-27BHULKE/DHAMI GADE9869582910
SARASWATI MAVIActive2024-03-23RUPAKOT9847435914
SUNIL SHARMAExpired2023-09-13Gulmi9745422878
BHARAT THAPAActive2024-03-18Gulmi9765495354
GANESH KARKIActive2024-03-14Chisapani9867804123
TIKARAM THAPAActive2024-03-13Magargau9762533554
TEJENDRA KUMAR KARKIActive2024-03-06CHISAPANI9742976276
PABITRA RANA DARLAMIActive2024-03-03Gwaga9863507839
BOM BDR RASAILIActive2023-12-06Gwaga9857033402
KHEMMAYA BHUDATHOKI PUNActive2024-03-01GWAGA9867730467
PUSKAR KHARELActive2024-02-10KHAREL TOL9867510135
RAJIN PUNActive2023-10-15GWAGHA JOGISTHAN9867518860
THAGIMAYA KUNWARActive2024-02-09GWAGHA JOGISTHAN9840966427
YOGENDRA KUNWARActive2024-02-09GWAGHA JOGISTHAN9748848471
CHAKRA KUNWARActive2024-02-08GWAGHA JOGISTHAN9840568835
CHHETRA KUNWARActive2024-02-08GWAGHA JOGISTHAN9742994937
GANGA NEPALIActive2023-10-23THAPLUNG 9744316019
SALINA MAGARActive2024-02-06GWAGHA JOGISTHAN9745427799
SAMJHANA MAGARExpired2023-03-06GWAGHA JOGISTHAN9769815305
SONIS MAGARActive2024-02-06GWAGHA JOGISTHAN9847010277
BOM THAPAActive2024-02-06GWAGHA JOGISTHAN9742354838
RACHANA MAGARActive2024-02-06GWAGHA JOGISTHAN9847597722
ADVIK MAGARActive2024-02-06GWAGHA JOGISTHAN9847461093
MANIKA MAGARActive2024-02-06GWAGHA JOGISTHAN9860192730
GITA KUNWAR CHHETRI Active2024-02-04GWAGHA JOGITHAN 9869780641
SITA KUNWARActive2024-02-04GWAGHA JOGITHAN 9869210985
CHABILAL KUNWARExpired2023-03-04GWAGHA JOGITHAN 9867393097
LAXMI KUNWARActive2024-02-04GWAGHA JOGITHAN 9867750948
SUPRIM KUNWARActive2024-02-04GWAGHA JOGITHAN 9840487815
CHETMAN KUNWAR Active2024-02-04GWAGHA JOGITHAN 9866137305
JAMUNA KUNWARActive2024-02-04GWAGHA JOGITHAN 9867518863
RUPI PUN Active2023-10-15GWAGHA JOGITHAN 9742354891
DEVI GAUTAMActive2024-02-01HEALTHPOST LINE9847582267
TEJ NARAYAN SUBEDIActive2024-01-27Shantipur Gulmi9860606759
SUNIL GAUTAMActive2024-01-25HEALTHPOST LINE9867803987
RAJAN THAPAActive2024-01-16CHAKRESHWOR MANDIR SIDE9847266765
RESHMA PUNActive2024-01-13THAPLUNG, BAGLUNG9867354672
SURESH BASHYALActive2024-01-13THAPLUNG, BAGLUNG9867231024
RAJIV METEActive2023-10-23BAZZAR9866562419
BABURAM KHARELActive2024-01-09KHAREL TOL9863507532
BISHNU PARIYARActive2023-10-07BHIRKHANI9825459372
SANTOSHI MATA BASICActive2024-01-04DHUAKHOLA9861145077
CHITRA BAHADUR BKActive2023-12-31DHUAKHOLA9748806129
NISHA ACHARYAActive2023-12-31DHUAKHOLA9840192487
BIKRAM DARJIActive2024-01-01DHUAKHOLA9841268925
BISHNU POUDELActive2023-12-31DHUAKHOLA9844176024
NANDARAM POUDELActive2023-12-31DHUAKHOLA9863188697
DHACHANANDA ACHARYAActive2023-12-31DHUAKHOLA9841083328
GANGARAM POUDELActive2023-12-31DHUAKHOLA9841528565
NETRALAL ACHARYAActive2023-12-31DHUAKHOLA9869140516
RADHIKA GAIREActive2023-12-31DHUAKHOLA9745427784
PRITHVI POUDELActive2023-12-28DHUAKHOLA9867425069
RAMESH PARIWARActive2023-10-25DADABAN KOTA9844804308
BISHNU THAPAActive2023-12-20JHAPAK9744316026
PAMFA SARKIActive2023-12-19DADABAN KOTA9745426398
PURNA BAHADUR THAPAActive2023-10-25BUSPRK9856013982
KRISHNA GHIMIREActive2023-10-18HAREWA9860512895
KAMALA THAPAActive2023-10-13GAIRA TOL9861656641
RAMKUMARI KARKIActive2023-11-30BUSPARK9857064081
DHANMAYA SARKIActive2023-10-27SRILANKATOL9847477965
RIJAN DARLAMIActive2023-10-23GWAGA9814069933
MINA BKExpired2023-09-30BHIRKHANI9749892867
TILAK KHATRIExpired2023-09-30HOSPITAL LINE9860238607
SARALA BHANDARIExpired2023-10-03RUPAKOT9857011289
KHIMRAJ BHANDARI Active2023-10-24RUPAKOT9847010313
HARACHAUR MABHI Active2023-11-13HARRACHAUR9847079772
ANIL KHATRIActive2023-10-17HARRACHAUR9819460999
NARENDRA BAHADUR THAPAActive2023-10-18BHADIKHALTA9869433185
KEHAR SINGH THAPAActive2023-10-15HAREWA 9866573512
NABIN THAPAActive2023-10-14THAPLUNG, BAGLUNG9867386962
BIPIN KHATRIActive2023-10-14THAPLUNG9844804304
SURESH NEPALIActive2023-10-12Plotine sid9864467127
ASKUR MIYAActive2023-10-28HULAK LINE9847475446
SANGAM Active2023-10-09CHISAPANI9845313843
SURAJ THAPAExpired2023-10-02BANKROAD9762238901
KAMALA SUBEDIExpired2023-09-29kalikanagar9847105605
DIPAK FAUDARActive2023-10-05FULBARI TOL9847398970
NABIN SHRESTHAActive2023-11-27BAZAR9847450582
SUSHIL BUDHATHOKIActive2024-02-07BAZAR LINE9847493555
AKASH CHHETRIActive2023-11-03SAINIK TOL9857058570
CHANDRAKOT GP HAKIMActive2024-08-06BUSPARK9857035822
HAREWA WARDActive2024-08-06HAREWA9847005140
NEPAL BANKActive2023-10-24BUSPARK9857042056
KRISHNA BAHADUR THAPAActive2023-11-17SHRILANKA TOL9847506375
KAMAL SUBEDIActive2023-12-12FUNGA9857061868
ARJUN BHATTARAIActive2023-10-12BAZAR9869930426
RESHAM BAHADUR THAPAActive2023-11-01FULBARITOL9844752451
SITA THAPAActive2023-12-23SHANTIPUR9842481706
DEVI SARKIActive2023-10-17SHANTIPUR9860608336
KAMAL ARYALActive2023-10-12NAYABASTI9652145200
PRITHA BAHADUR KHATRIExpired2023-09-24SHANTIPUR9867234134
BIJAY SUBEDIActive2023-11-29BAUNTHOK9843244364
MAN BAHADUR FAUDAR CHHETRIActive2024-02-17shantipur9847428300
JAYRAM SHARMAActive2023-11-19HAREWA9847005140
THAN BAHADUR PHOUDARActive2023-10-10DADABAN9745426447
ARJUN KUMAR THAPAActive2023-11-01SHANTIPUR9856235628
BINOD SUBEDIActive2023-10-14BAZAR9847432344
LAXMAN SUBEDI Active2023-10-14DHABA9847501411
ARCHANA SHARMAActive2023-10-21THAPLUNG9860755011
OMPRAKASH GUPTAActive2024-07-21BUSPARK9847582506
PRAKASH SHARMAActive2024-08-24BUSPARK9857067731
CHANDRAKOT GAUNPALIKAActive2023-10-27SHANTIPUR9849625927
GHANASHYAM GAUTAMActive2023-10-09DADABAN9857062652
JAGANNATH GAIREActive2024-08-31RUPAKOT9840343845
ISLAM MIYAActive2023-10-05SHRILANKA TOL9816445181
KHADANANDA GAUTAMExpired2022-11-19THAPLUNG9757064457
SHOVA GAUTAM CHHETRIExpired2023-10-03DADABAN9860513478
CYC NEPAL Active2023-12-05SAINIK TOL9857646211
RADHIKA THAPAActive2023-10-04KALIKANAGAR9847582130
RAMA THAPAActive2023-12-17HARRACHAUR9867104200
MUKTA BAHADUR FOUDARActive2024-08-169742908164 9742908164
BISHOKHARKA Active2024-08-15BISHOKHARKA9857073314
RAM CHANDRA SUBEDIActive2023-10-27SHANTIPUR9857070542
BIJAY THAPAActive2023-10-18HARRACHAUR9847019847
CHARCHA NEPAL OFFICEActive2023-12-31BHULKE9847264968
LIL RANAActive2023-10-31GWAGA9867220638
KHIMA GHARTIActive2023-12-05SHRILANKA TOL9867587575
KRISHNA PRASAD SHARMAActive2023-10-07HAREWA9847010153
ANJANA THAPAActive2023-10-09DHABA9844732323
HAREWA SCHOOL Active2024-08-09HAREWA9860532316
HARI BKActive2023-10-22DHAWDI9867162567
OMKAR THAPA / HOMEActive2023-10-17HEREWA KHOLA9867878450
SARSWATI KHATRIActive2023-11-01THAPLUNG9869920976
GWAGHA SCHOOLActive2024-03-24GWAGHA9847307504
ANISHA FOUDARActive2023-10-11DADABAN9867047630
SHANTIPUR POLICEActive2024-09-03SHANTIPUR9858090679
BIJAY SHRESTHAActive2023-12-22SHANTIPUR9841047296
BIPIN FOUDARActive2023-10-23DADABAN9867859463
RURU JALA BIDHUTActive2024-09-01SHANTIPUR9866859140
PADAM BAHADUR GURUNGActive2024-02-17SHANTIPUR9847582283
YEM BAHADUR KARKIActive2023-10-29BHEDIKHARKA9846975017
YAM KUMARIExpired2023-01-01Gulmi98470152420
YAM KHATRIActive2023-10-22HARRACHAUR9847582777
YAGYA LAL POUDELActive2023-10-31Gulmi9862254911
UTAM DAGAMIActive2023-10-28GWAGA9804475819
UDAYA PUNExpired2023-08-02Gulmi9849521250
UDAYA MAVIActive2023-10-20Gulmi9869552490
TURANG POSTExpired2022-08-18Gulmi9867135561
TULSIRAM GAUTAMActive2023-10-07Gulmi9869423891
TULSI FOUDAR CHHETRIActive2023-10-10Gulmi9867756342
TILAKRAJ ARYALActive2023-10-21DHABA9805297428
deleteExpired2021-08-28Gulmi9896521452
deleteExpired2022-03-05Gulmi9869423843
TARA PRASAD DAGAMIExpired2023-08-13FOUDARTOL9860727274
TARA GALAMI MAGARActive2023-12-17kalikanagar9867049413
SUSHMA THAPAActive2023-10-21Gulmi9824450494
SUSHIL GAUTAMActive2023-10-24Gulmi9867100620
SURYALAL STHAActive2023-10-18Gulmi9857038236
deleteExpired2022-06-02Gulmi9742523834
SURAJ SAPKOTAActive2023-10-17Gulmi9854844522
deleteExpired2021-08-28Gulmi3214252455
SUMAN THAPAExpired2023-07-25kalikanagar9652521454
SUMAN THAPAActive2023-10-06CHISAPANI9849225017
SUMAN BAUDYALActive2023-10-19CHANDRAKOT9867218881
SUKHAD BASELActive2024-09-03Gulmi9867047630
deleteExpired2021-08-28shantipur9866583023
SUJAN GAUTAMActive2023-10-20THAPLUNG9863507514
SUDEEP THAPAActive2023-10-04Gulmi9845313556
deleteExpired2022-07-04Gulmi9867262310
SUBASH THAPAExpired2023-01-15BHULKE9867267250
deleteExpired2022-01-31Gulmi9857071410
SOMKALA GHARTIActive2023-10-04DADABAN9867153268
SITA SUBEDIActive2023-10-09Gulmi9867587533
SITA SHRESTHAActive2023-10-26Gulmiplotine
SITA KHATRIActive2023-10-24Gulmi9866976670
SIMA KUMAL FOUTHARExpired2023-10-02DHABA9745427127
SIDDHA KUNWARExpired2023-09-30Gulmi9866094065
SHYAMBAHADUR DAMAIActive2023-10-14Gulmi9866568066
SHYAM THAPAActive2023-10-06SAINIK TOL9867675184
deleteExpired2021-08-28Gulmi9847019090
SHOVA THAPAActive2023-12-20Gulmi9867250230
SHIR BAHADUR THAPAActive2023-10-26Gulmi9847478297
SHANTI KHATRIExpired2023-10-01KALIKANAGAR9632545454
SHANTA RANA FOUDARActive2023-10-25Gulmi9847430736
deleteExpired2022-02-20Gulmi9869315020
SESHARI SUBEDIActive2023-10-26Gulmi9860643705
deleteExpired2022-10-22Gulmi9867007401
SAROJ GURUNGExpired2022-08-25Gulmi9868257405
deleteExpired2021-08-28Gulmi9860593084
SARASWATI THAPAActive2023-11-03DHABA9866573565
SARASWATI PARIYARExpired2023-10-03DADABAN9841268885
SANU KHATRIActive2023-10-24Gulmi9867747499
SANTOSH GAUTAMExpired2023-01-19Gulmi9867145330
SANGITASHARMA THAPAActive2023-10-11Gulmi9847582003
SANA KISHANActive2024-07-21Gulmi9868998028
SAJAN BASELActive2023-10-23Gulmi9805452186
SAGAR THAPAActive2023-10-23Gulmi9867579918
SACHIN CHHETRIExpired2023-09-30Gulmi9844706534
SABITA THAPAActive2024-03-03Gulmi9867208661
RUN THAPAActive2023-10-18Gulmi9868841899
deleteExpired2021-08-28Gulmi9808438708
RUDRALAL GAUTAMActive2023-10-31Gulmi8754214521
ROMNATH GAUTAMActive2024-01-29Gulmi9861935465
RITA SARKIActive2023-10-22DADABAN9811909769
REKHA THAPAActive2023-10-10sainaktol2563214500
RASHID MIYAActive2023-10-31BAZZAR3698989855
RAMPRASAD GAUCHANActive2023-10-16Gulmi9869852255
RAMNATH SHARMAActive2023-12-10Gulmi9843216552
RAMESH THAPAActive2023-10-31BHULKE 9840831909
GANESH PARIWARActive2023-10-28DADABAN9867446880
deleteExpired2021-08-28Gulmi9652152145
dltExpired2021-09-30Gulmi9867283190
RAJU GAUTAMActive2024-03-09Gulmi9857062128
RAJKUMAR BHANDARIExpired2021-09-18Gulmi9845412144
RAJESH GAUTAMActive2023-10-23BHIRKHANI9844777980
deleteExpired2022-10-21Gulmi9852456826
RADHIKA SHARMAActive2023-10-10BANKROAD9861218274
RADHIKA SAPKOTAActive2023-10-25Gulmi9864414054
SANJU GALAMIActive2023-10-20GWAGHA9861728364
RABIN THAPAActive2023-10-25KALIKANAGAR9867424911
PUSPARAJ THAPAActive2023-10-23CHAKRESHWOR9867089731
PUSPA KARKIActive2023-11-01FOUDARTOL98570860285
PUSPA ADHIKARIActive2023-10-21NAYABASTI1202121212
PURNA KALA THAPAExpired2023-10-02GWAGHA9866568485
PURNA BAHADUR THAPAActive2023-10-20LAMASOTA9847532968
PURNA BAHADUR FOUTHARActive2023-10-24FOUDARTOL9847480653
PURNA PRASADActive2023-10-07NAYABASTI9847375383
PRITHA BAHADUR KARKIActive2023-10-10Gulmi9847429795
PRAKASH THAPAActive2023-12-18LAMASOTA9848478434
PHULMAYA SUNWARExpired2022-08-30Gulmi
PHULMAYA BOUDELActive2023-10-29Gulmi9746383873
PAWAN THAPAActive2023-11-08Gulmi9867195238
PARBATI DARJEActive2023-10-20Gulmi9844770071
PADAM THAPAActive2023-10-25HARRACHAUR9847009787
OMPYARI SHREESActive2023-10-25Gulmi9863066301
OMKALA KARKIActive2023-10-21Gulmi9632145454
NITIN THAPAExpired2023-02-16DHABA9867824917
NIRMALA SUBEDIActive2024-09-03DHABA9862272297
NIRMAL SHARMAActive2023-10-05Gulmi9811546832
NIRDESH PUNActive2023-10-05Gulmi9847582140
NAR BAHADUR CHETTRI / BABURAMActive2023-10-12Gulmi9867199806
NARAYAN KHATRIActive2023-10-10THAPLUNG9869315308
MUNA SHARMAActive2024-08-16Gulmi3658989898
MOHAMAD SARIFActive2023-10-22Gulmi9867866669
MITRA BAHADUR GHARTIActive2023-10-28CHISAPANI9867351081
MITHU THAPAActive2023-10-21Gulmi9867839670
MINAKUMARI POUDELActive2023-10-06SRILANKATOL9867351071
MINA THAPAActive2023-10-25Dhamigade9849589603
ASMITA ADHAKARIExpired2023-07-20SHAINIK TOL9867462479
MAINA BKActive2023-10-24FULBARI TOL9866094007
MIN BHANDARIExpired2023-01-11Gulmi9845453253
MEKH SHARMAActive2023-10-04Gulmi9857637688
MAYA THAPAExpired2021-12-29Gulmi9867344710
MAYA CHHETRIActive2023-10-06Gulmi9847582234
MANISHARA KARKIExpired2022-10-04Gulmi9867547394
MANISH BKExpired2022-10-28Gulmi9867307979
MANBDR BCActive2023-10-06SHAINIK TOL8754521455
MANBAHADUR GURUNGExpired2021-08-28Gulmi9844712367
MAN KUMARI THAPAActive2023-10-27SAINIK TOL9840503135
MAMATA THAPAActive2023-10-29CHISAPANI9867208461
MAMATA SHERCHANActive2023-10-06Gulmi9867718531
SHANTIPUR FOC Active2023-12-30Gulmi9857083290
MAINA THAPAActive2023-10-24THUMKA9847376435
MAHENDRA GAUTAMActive2023-10-08DHWADI9847175008
MADAN PUNExpired2023-02-19Gulmi9866476783
MAANBDR THAPAExpired2022-02-28Gulmi9844480980
LAXMIDEVI THAPAActive2023-10-19CHAKRESHWOR9847582811
LAXMANBAHADUR NEUPANEActive2023-10-09SHRILANKA TOL9847012251
LAXMAN GAUCHANActive2023-10-21GWAGHA9827533269
LALMAYA SHREESActive2023-10-22KALIKANAGAR9632012445
LAL BAHADUR THAPAExpired2023-10-02BHEDIKHALTA9867684745
KUSUM KUNWARActive2023-10-05Gulmi9862420088
KUSHAL SHARMAActive2023-10-07Gulmi9867547366
KUMARI BKActive2023-10-10DADABAN9742366084
KOUSHILA KAMIActive2023-10-06Gulmi9843201439
KOPILA KHATRIActive2023-10-21THAPLUNG9860122344
KOPILA KARKIExpired2023-03-12Gulmi9654777744
KIRAN SHARMAActive2023-10-08Gulmi9844791319
KHEM RANAActive2023-10-17GWAGA9812930493
KHAM KHATRIActive2023-10-10Gulmi9866253525
KHAISARA GAIREActive2023-10-08SHRILANKA TOL9867518799
KHADKA DEV BASICActive2024-08-06DADABAN9844746250
KAMALBAHADUR KHATRIExpired2022-03-10Gulmi9857037677
KAMALBAHADUR FOUDARActive2023-10-04Gulmi9867710790
KAMAL KCActive2023-10-08Gulmi9851087974
KAMAL KARKIActive2023-10-06Gulmi9847582686
KAMAL GYAWALIActive2023-10-19Gulmi9867263411
KAMAL GAUTAMActive2023-10-28THAPLUNG9847546790
KALPANA KHATRIExpired2021-08-28Gulmi9867045113
KALIKA DARJIExpired2022-11-07Gulmi9656321455
JUKTA BAHADUR PUNExpired2022-12-19Gulmi9869850544
JHAM BAHADUR KHATRIActive2023-11-01Dhaba9652154555
JAY KUMARI DARLAMI RANAActive2023-10-07Gulmi9847582129
JAMUNA KHATRIActive2023-10-26Gulmi9866846798
JAMUNA GAUTAMExpired2023-03-30Gulmi9840192458
JAMUNA BKActive2023-10-06Gulmi9846895272
ISHWORIPRASAD SUBEDIActive2023-12-11DHABA9869191809
ISHWORI THAPA CHHETRIExpired2023-10-01SAINIK TOL9653215211
ISHWORI SAPKOTAActive2023-10-14Gulmi9857061545
INDRACHOCK PRAVIActive2024-08-10Gulmi9851044059
HOMBAHADUR THAPAActive2024-03-06Gulmi9747091068
HOM BAHADURExpired2021-10-26Gulmi9854785478
HIRA BAHADUR THAPAActive2023-11-02SHANTIPUR9844784580
HIRA BHAWAN PRAVIActive2024-08-06Gulmi9862723961
HIM KUMARI THAPAActive2023-10-11Gulmi9656989877
HIMA KARKIExpired2023-10-03Gulmi9866131495
HIM BAHADUR KHATRIActive2023-10-06THAPLUNG9867585036
HEMANTA BHANDARIActive2024-09-04Gulmi9849382821
HEMANT FOUTHARActive2023-10-09Gulmi9846895059
HEMA BHANDARIActive2023-10-05Gulmi9860593250
HARI NARAYAN SHARMAActive2023-10-31Gulmi9652545555
HARIKALA KARKIActive2023-10-16DHABA9849589189
HARI THAPAExpired2022-11-18Gulmi9844790334
HARI KARKIActive2023-11-01Gulmi9860512547
HAREWA POSTExpired2022-09-20Gulmi9867462383
GWAGA POSTActive2024-09-21Gulmi9861754481
GOPAL PRASAD SHARMAActive2023-11-19Gulmi9840691110
GOMA THAPAExpired2023-01-09Gulmi9867234134
GOKUL KARKIActive2023-10-28Gulmi9742354959
GOKARNA SHARMAActive2023-10-18BHADIKHALTA9749730506
GOKARNA SHARMAActive2023-10-20Gulmi9847419821
GOKARNA BAHADURExpired2022-06-08Gulmi9867122802
GITA THAPAExpired2022-08-09Gulmi9843201497
GITA KHATRIActive2023-10-15THAPLUNG9869436285
GANESH BAHADUR THAPAActive2023-10-17sainiktol9847201601
GANESH CHHETRIExpired2023-09-24Gulmi9867230124
GAJIRAM GAUTAMActive2023-10-09Gulmi9857067881
DURGA KARKI THAPAActive2023-10-04Gulmi9867718238
DURGA DEVI THAPAActive2023-10-07CHAKRESHWOR9845020440
DURGA THAPAActive2023-10-20Gulmi9847245804
DURGA THAPAActive2023-10-21NAYABASTI9847475771
DURGA GAUTAMExpired2023-01-12Gulmi9869923707
DOL KARKIActive2023-10-31CHISAPANI9867853025
DOL BAHADURExpired2023-06-27Gulmi9636325632
DIPAK SHRESTHAActive2023-10-18Gulmi9867027023
DIPAK BOUDELExpired2023-09-20DADABAN KOTA9867547516
DIPAK BKExpired2023-09-29KOTA9749745519
DIL PRASAD SHARMAActive2023-12-16NAYABASTI9867804166
DILMAYA SHARMAExpired2022-07-14Gulmi
DOL KUMARI KHATRIActive2023-11-10DHABA9843260221
DILBAHADUR RANA MAGARActive2023-10-31Gulmi9841109579
DIL SHARMAExpired2022-07-14Gulmi9847383543
DHANKUMARI THAPAExpired2023-04-03Gulmi9866851127
DHANBDR GURUNGExpired2023-09-23Boarding line985556325566
DHANAJYOTI PRAVIActive2023-11-06BAUNTHOK9847246961
DHAN BAHADUR SUNARExpired2023-10-02Buspark9867290139
DHAN THAPAActive2023-12-14Gulmi9847523484
DHAN KCActive2023-10-14Gulmi9847009586
DHACHANANDA SHARMAActive2024-08-16BHIRKHANI9857061726
DEV BAHADURExpired2022-04-09Gulmi9867285129
DIPAK GAUTAMExpired2023-09-26THAPLUNG9749390953
DEEPAK GAUTAMExpired2021-10-07Gulmi9841044141
DAMMAR KUNWARActive2023-12-06Gulmi9867272347
DAMMAR BAHADURRANAActive2023-10-07Gulmi9867460404
DAL BAHADUR GAUTAMActive2023-10-18Gulmi9869464538
DADABAN BASICActive2024-08-06ARUPOKHARA9844794144
CHUDA SHARMAExpired2023-09-06Gulmi9867698360
CHITRA KHATRIActive2023-10-30THAPLUNG9821925173
CHANDRAKOT GAUNPALIKA RESIDENTActive2023-10-27Gulmi9857067920
CHANDRAKOT WARD_5Active2024-08-16Gulmi9844795544
CHANDRAKANT GAUNPALIKAActive2023-10-16Gulmi9857064503
CHANDRA BAHADUR THAPAActive2023-10-27FULBARI TOL9746404121
CHANDRA NEPALIExpired2023-09-17Gulmi9855444411
CHANDRA KHATRIExpired2022-03-10buspark9847582324
CHANDRA BAHADUR KHATRIActive2023-10-21SAINIK TOL9847495513
CGP 7Active2024-09-16Gulmi9857064245
CGP HARACHAURActive2024-07-26HARRACHAUR9847582222
BOMBAHADUR SARKIActive2023-10-25MYALRUKH9867242993
BISHOKHARKA POSTExpired2021-08-28Gulmi9847456291
BISHNU BAHADUR KHATRIActive2023-10-21BHULKE9863809993
BISHNU SHARMAActive2023-10-07Gulmi9867040570
BISHNU KHATRIActive2023-10-22Gulmi9847550289
BISHAL PAUDELActive2023-12-03Gulmi9866564217
BISHAL CHHETRIActive2023-10-04Gulmi9824433040
BINOD KARKIActive2023-11-08Gulmi9866481583
BIKRAM THAPAExpired2023-10-03Gulmi9863507615
BIDHYA DEVIExpired2023-01-22Gulmi9847430734
BHUMA DAMAIExpired2023-10-01Gulmi9866573548
BHOJRAJ GAUTAMActive2023-10-19Gulmi9849600208
BHIMBDR THAPAActive2023-10-05BANKROAD9867786408
BHAWANI GAUCHANActive2023-10-06Gulmi9860964252
BHANU BHAKTA RANAActive2023-10-05Gulmi9867885438
BHAKTABAHADUR THAPAExpired2021-08-28Gulmi8547854222
YAM BAHADUR KHATRIExpired2023-07-11HEALTHPOST LINE9860088254
BABURAM SHARMSAActive2023-10-16RITHARUKH9861243536
BABITA PUNActive2023-10-18Gulmi9847582145
ASHOK THAPAExpired2022-10-07Gulmi9867231402
ASHOK KCActive2023-10-23Gulmi9843524310
ASHOK THAPA Active2023-10-15NAYABASTI9844784534
ARUSH POUDELActive2023-10-04Gulmi9866564045
ARJUN THAPAActive2023-10-05CHISAPANI9847436847
ARJUN ARYALActive2024-08-31Gulmi9857088102
ANU SUBEDIActive2023-10-23DHABA9869945134
ANJU BKActive2023-10-25BHIRKHANI9867878466
AMRITA POUDYALGAUTAMExpired2022-01-02Gulmi9861810355
AMRITA DHAKALPUNExpired2022-10-26Gulmi9654125414
deleteExpired2022-07-16Gulmi9866566915
AJAY BKActive2023-10-04Gulmi9867155924
AGAINBAHADUR BALALActive2023-10-07Gulmi9847263946
AASHISH SHARMAExpired2022-12-31SHANTIPUR9866197010
AARATI SHRESTHAActive2023-10-18Gulmi9808090619
Hotel DhanadebiActive2024-10-01rupakot9865110684
Narayan KhatriActive2024-10-01rupakot9867914795
Sandhya BhandariActive2024-09-30rupakot9847494478
Dandapani BhandariActive2024-09-30rupakot9741861155
BASANTI KC Active2023-10-28LAMACHOUR 9865549375
Kopila ThapaActive2024-09-25Rupakot Damuka Gahade9863189407
Lilimaya GahaActive2024-09-25Phek9857060593
Mohan DarlamiActive2024-09-25Phek9857060593
Sher Bahadur DarlamiActive2024-09-25ribdikot8 phek9867290462
Indra darlamiActive2024-09-25phek9857060593
Kalika ShanmaniActive2024-09-25phek9857060593
Suraj UchaiActive2024-09-25phek9857060593
Buddha Bahadur UchaiActive2024-09-25Phek9857060593
Sangita ReshmiActive2024-09-23Phek9857060593
Tamkala chhahariActive2024-09-23Phek9867290462
Umesh HitangActive2024-09-23Begadi9857060593
yadu Mani Neupane Active2023-10-20Majuwa 9847233008
Rabilal PokhrelActive2024-09-17Rupakot Damuka (Gahade)9847175204
Nishcla ThapaTrial Over2023-10-17batase 9857060593
Raju Raut digaActive2023-10-15diga9867290462
sunil ThapaTrial Over2024-09-13Dhikichaur9867290462
Lila ThapaActive2024-09-11Rupakot Gahade987280668
janaki School ChorboatActive2023-10-11chorboat9857060593
Sankhar bhandari Active2023-10-10Majuwa 9847004914
Narayan ThamiActive2024-09-08somar9867290462
testPending2023-10-07batase9867290462
Subash ThamiActive2023-11-01Chhahara bazer9857060593
Kamala BhandariExpired2023-10-01Chhahara9857060593
Police OfficeActive2023-11-01valukhan9857060593
Mamita (Laximaa B)Active2023-11-30Rupakot9867551488
SABITRA NEPALIActive2023-10-24SALGHARI 9746929165
Manju BhattaraiActive2023-10-18Majuwa 9865260205
Ganga RanaActive2023-10-19Majuwa 9867580445
Anil GodarActive2023-10-18mainadi school sir9857060593
Harihar AryalActive2023-12-19Majuy9847180579
Bibek RanaActive2023-10-18Choarboat9857060593
Girish BhandariActive2024-02-14Tansingal9867290462
Netra Bhandrai Active2023-10-13Majuwa 9844174928
MANISH BCActive2023-10-14MARSIBANG9865298517
DILA DEVI ADHIKARIActive2023-10-14LAMACHOUR9847472193
KALPANA PUNActive2023-10-12LAMACHOUR9848163190
Than b.poudel Active2023-10-09Majuwa9844770819
GIR BDR NEPALIActive2023-10-09SUNKHOLA 9812870984
Durga LamtangeActive2023-10-09ribdikot7 palp9867290462
Dilu SaruActive2023-10-10ribdikot7 palp9867290462
Anu LamtangeActive2023-10-09Guharthana9867290462
Shilpa KhamchaActive2023-10-09Guharthana9867290462
Ganga SaruActive2023-10-09Guharthana9857060593
Himal SaruActive2023-10-09Guharthana9857060593
Roshan RanaTrial Over2023-09-08ribdikot7 palp9867290462
SURESH SUNARActive2023-12-09SANCHAUR9827502862
MINA SUNARActive2023-10-07SUNAR TOLA9829804037
RITA SUNARActive2023-12-06SUNKHOLA9822960710
AMRITA RAUTHActive2023-10-06BARTHAN TOLA9864962623
MENAKA RANAActive2023-10-06RANA TOLA9819437757
RAVI SUNARActive2023-10-27SANCHAUR9808610166
SAROJ NEPALI Active2023-11-28SALGHARI 9746372895
SAROJ NEPALIPending2023-08-25SALGHARI 9744243948
GYAN NEPALIActive2023-10-28SALGHARI 9847853281
DEV BAHADUR SAPKOTAActive2023-11-26SALGHARI 9866834308
HEMANT BASNETActive2023-10-24DHAIRECHAUR 9801784650
Usha BhandariActive2023-10-18Rupakot Sota9747021929
Narayan BhandariExpired2023-08-15Rupakot Sota9843579942
SAMJHANA SUNARActive2023-10-15BHALABANG9809874250
SIR JANA RAUTHActive2023-10-13LAMACHOUR9809705100
SHOVA KCActive2023-10-12LAMACHOUR9803648743
AASHA DEVI SUNARActive2023-10-10LAMACHOUR 9860552828
SAMIKSHYA KHANALActive2023-10-06POKHCHAU9746397284
Deepjyoti P.RActive2023-10-23Majuwa 9867189827
TILAK SUNARActive2023-10-04SANCHAUR9847025588
Bishnu Prasad Bhandari (Plkh)Active2023-12-23Rupakot Sota9867885418
SIMA RAUTH Active2023-11-24LAMACHOUR9745955199
Tulashi BhandariExpired2023-09-15Rupakot Sota9841466126
SANJAY KC Active2023-11-17DHAIRECHAUR 9810928680
KAMAL SUNARActive2023-10-16SANCHAUR 9829520311
RAJU SUNARActive2023-10-15SANCHAUR9806278067
suman bhandariActive2023-10-15diga9867290462
Gobinda khatriExpired2023-09-13saitola9867290462
Nabin BhandariActive2024-08-16Tansingal balkrishna sir ghar side9867290462
suman pokharelActive2024-08-24Tansingal9867290462
Dhundiraj PokharelActive2024-08-05tansingal9857060593
Ganesh KhatriActive2024-10-01diga tala9857060593
Mina Pokharel somadiActive2023-10-22diga9857060593
9779866150108Expired2023-07-04kalika9779866150108
9779817461791Expired2023-06-18kalika9779817461791
9779847169302Expired2023-07-08kalika9779847169302
9779847119044Expired2023-07-08kalika9779847119044
paropakarExpired2023-06-13kalika977
9779867190907Expired2023-06-13kalika9779867190907
97798404777981Expired2023-06-13kalika977
97798570329581Expired2023-06-13kalika977
Durga Thapa (phek )Active2023-11-11kalika9779847468966
9779857028553Expired2023-06-18kalika9779857028553
Hum Bahadur GhartiActive2023-10-08kalika9779847188997
Khagandra PokharelActive2024-08-22kalika9857060593
Bal krishna PokharelActive2023-11-05kalika9867290462
Amana Arghali palungExpired2023-09-23kalika977
9779745412423Expired2023-09-01kalika9779745412423
Asha BhandariActive2024-09-09kalika9779867016854
9779844789798Expired2023-06-13kalika9779844789798
bhagawatibasicExpired2023-06-15kalika977
Rit bdr thapaExpired2023-09-26kalika9779847099677
Sudip RautExpired2023-09-21kalika9779847002186
rainadevigaupalikaExpired2023-07-08kalika977
Netra Prasad pokharelActive2023-12-27kalika9779847404310
Narayan PokharelActive2024-04-28kalika9779847374568
keshab pokharelExpired2023-06-13kalika9779840959595
9779867511980Expired2023-06-13kalika9779867511980
Tara Gaha PalungActive2023-10-26kalika9779861600018
Rem bahadur KhatriExpired2023-07-30diga9857060593
Hari kunwarActive2023-10-22kalika9779857032958
9779757001717Expired2023-06-13kalika9779757001717
Bishnu PokharelActive2024-09-09kalika9857060593
Bhusan PokharelActive2024-09-03kalika9857060593
Shivalal BhandariActive2023-11-19kalika9779847139261
Debaki BahndariActive2024-08-05kalika9857060593
Bindu PokharelActive2024-04-28kalika9779847417520
Sita PariyarActive2024-01-31kalika9779847231731
Madhab GhartiActive2023-10-14kalika9779864280942
Shreeram PokharelActive2023-11-18kalika9779860306466
Bhagirath PokharelActive2023-10-23kalika9779840477798
Lekh Bahadur GcActive2024-09-18ribdikot7 palp9867290462
Kesara PokharelActive2023-10-15kalika9779847176167
Madhab BahndariActive2024-07-12kalika9779867142308
Kusum KcActive2024-07-13kalika9779867088529
Mohan PokharelActive2024-05-31kalika9779867260168
Sita PokharelActive2024-07-20Tansingal9867290462
BHIM RAUTHActive2023-12-08LAMACHOUR 9866220115
DINESH BHANDARI(Swargadwari Workshop)Active2023-10-08LAMACHOUR 9844958908
MALVIKA SUN CHANDI PASALActive2023-12-08LAMACHOUR 9847960179
RAM SUNARActive2023-10-08SANCHAUR9806285633
Baburam SunarActive2024-03-06Majuwa9745525683
Bijula BhandariActive2023-11-03Rupakot Sota9747021929
Gokul BhandariActive2023-12-02sota9847392344
Laxmikanta BhandariExpired2023-10-02Rupakot Sota Dhurpur9847392343
Dev Bahadur PokhrelActive2023-11-06Damuka9867408225
DURGA DAMUKAActive2023-11-06damuka984-4707027
ANITA NEPALIActive2023-10-05FULGHAT 9861863269
SAKHINA NEPALIActive2023-10-05SALGHARI 9867904287
Matikala Darlami Expired2023-10-02Majuwa 9861639072
Saraswati Bhandari Active2023-11-10rupakot9867195985 
Samjhana Bhandari Active2023-10-22rupakot9867262550 
Netra BhandariActive2023-10-10rupakot9867262548 
Mitralal Bhandari Active2023-10-18rupakot9847177526 
Churamani Bhushal Active2023-10-08rupakot9864443034 
Ganga N Thapa Active2023-10-18rupakot9813284432 
Krishna Gaire Active2023-10-13rupakot9866698943 
Manju Bhandari Active2023-10-17rupakot9867292425
Bhimlal Gaire Active2023-10-08rupakot9869042925 
Krishna Bhandari Active2023-10-17rupakot9860291838
Chiranjibi Kharal Active2023-11-13rupakot9769771672
Sachin GaireActive2023-10-17rupakot9842805477
Netra Bhandari Active2023-10-15rupakot9867135594 
Krishnaa Gaire Active2023-11-04rupakot9860945298
Sorita BhandariActive2023-10-15rupakot9860532229 
Sumitra Thapa Active2023-10-18rupakot9860532229 
Dilliraj BHandari Active2023-10-15rupakot9866552756 
Forest OfficeActive2024-07-14rupakot9867476646 
Ramkrishna BhandariActive2023-11-05rupakot9867292237
Lil Bahadur (Gopal) PariyaActive2024-09-17rupakot9860847540
Tikaram BhandariActive2023-11-03rupakot9867262549
Tekraj BhandariActive2024-09-08rupakot9844725648
Suwash SapkotaActive2024-09-12rupakot9867292320
Sushila BhandariActive2023-11-25rupakot9860006699
Suna PandeyActive2024-09-16rupakot9865474240
Sumitra PaudelActive2023-10-07rupakot9849023956
Sujan BhandariActive2023-11-06rupakot9860762072
Sthaneshwor BhandariActive2024-09-16rupakot9857062355
Sita Mam BhandariActive2024-09-06rupakot9867217639
Sharmila BhandariActive2024-09-05rupakot9847504206
Shanti MagarActive2023-10-10rupakot9840956011
Ramji BhandariActive2024-09-20rupakot9847179776
Purnakala BhandariExpired2023-09-13rupakot9867718366
Prakash AryalActive2024-09-16rupakot9747021929
Parwati ThapaActive2024-09-23rupakot9847392349
Parshuram BhandariActive2023-11-08rupakot9867497858
Narayan BhandariActive2024-09-07rupakot9867404046
Muktinath BhandariActive2024-09-17rupakot9847507607
Mina KhatriActive2023-10-19rupakot9847251536
Manisha RanaActive2024-09-07rupakot9867582902
Maheshwar BhandariActive2023-10-21rupakot9847283192
Laxmi BhandariActive2024-09-24rupakot9867300387
Krishna Prasad BhandariActive2024-09-21rupakot9847507514
Krishna BhandhariActive2023-12-30rupakot9811526649
Krishna BhandariActive2024-09-25rupakot9844756167
Kishan BhandariExpired2023-09-30rupakot9849883489
Khimraj BhandariActive2024-09-09rupakot9842810365
Khimraj BhandariActive2023-10-21rupakot9840438154
Kalpana ThapaActive2024-09-18rupakot9867247228
Juna GaireActive2023-12-26rupakot9867750100
Jeevan BhandariActive2024-09-24rupakot9867219468
Janata SchoolDisconnected2023-08-13rupakot9869793431
Hira PariyarActive2023-11-03rupakot9867670965
Him GahaActive2024-09-17rupakot9866084806
Goma BhandariActive2024-09-23rupakot9867731647
Gita BhandariActive2024-09-22rupakot9845455258
Gaire GahadeActive2024-09-07rupakot9867308560
Durga BhandariActive2024-09-23rupakot9840956030
Dibakar BhandariActive2024-09-20rupakot9826428049
Bikram PandeyActive2023-10-30rupakot9867845891
Bhojraj BhandariActive2024-09-08rupakot9860961754
Bhandari JamunaActive2024-09-19rupakot9842787823
Bhagawati BalalActive2023-11-24rupakot9866185058
Balkrishna BhandariActive2024-09-11rupakot9867047883
Baburam BhandariActive2023-10-28rupakot9847392343
Anisha BhandariActive2023-11-01rupakot9867295639
Laxminaryan_SharmaActive2023-10-27Majuwa 9867254400
JIBA THAPAActive2023-12-26MARSIBANG 9768323738
Shanta BkExpired2023-09-09chorboat9857060593
KALIKA PODActive2023-12-31kalika9857060593
Koais Basnet Active2023-10-16Majuwa 9861113244
Hari RanaActive2023-10-31Chorboat9857060593
Amar RanaExpired2023-07-06Chorboat9857060593
Dhan Bdr PunActive2023-11-01Chorboat9857060593
Rajesh RanaTrial Over2023-06-22ribdikot7 palp9867290462
uma devi thamiActive2023-11-02chorboat9867290462
surya punActive2023-10-16Chorboat9857060593
Ram ranaExpired2023-09-23Chorboat9857060593
Tek Bahadur PunExpired2023-09-23Choarboat9857060593
Ganesh PoudyalExpired2023-06-19Chorboat9857060593
anju ranaActive2023-10-08fsdsd9779841139775
top bdr RanaActive2023-11-07sdf9779847566428
Badal RanaActive2023-10-24Chorboat9857060593
Amar bdr punActive2023-10-08wfe9779847350881
bishnu ranaExpired2023-06-19sfsadf9779847253942
muna ranaExpired2023-08-19dfgdfgdf977
Surya Prasad NepalActive2023-12-19Choarboat9857060593
Dhundiraj PoudyalActive2023-10-06Chorboat9857060593
Tek Bahadur BagaleActive2023-10-23Chorboat9857060593
Ram BagaleActive2023-10-26Somar9857060593
Bishnu BkActive2023-10-23chorboat9857060593
Manisha RanaActive2023-10-26chorboat9857060593
hariom pokharelActive2024-05-21Batase9857060593
DURGA SUNARActive2023-11-20LAMACHOUR 9768225498
TOP KHANALActive2023-10-17POKHARACHAUR9813132075
Prakash Basnet Active2023-10-13Majuwa 9841806059
RAMESH NEPALIActive2023-11-12FULGHAT 9866184952
SITA NEPALIActive2023-11-12FULGHAT 9869398044
BALIKA KHATRI Active2023-10-10LAMACHOUR 9847877340
Sabita chaliseActive2023-10-08Majuwa 9867300374
Jaya bahadur gahaExpired2023-08-17Palung9857060593
Babau Basntet Active2023-10-24Majuwa 9867124993
Sandeep Sunar Active2023-10-28Majuwa 9746424135
BHARAT SUNAR(OM SHANTI BHAWAN)Active2023-10-20LAMACHOUR 9847811700
SHIKHAR NEPALIActive2023-10-20SALGHARI 9863753078
Gita paliActive2023-10-17Majuwa 974-5687333
PUSKAR NEPALI Active2023-10-19FULGHAT 9844179821
SARAD GCActive2023-10-15DHAIRECHAUR 9762732209
YAMA ADHIKARIActive2023-10-15LAMACHOUR 9845314551
BINITA NEPALI Active2023-10-17FULGHAT 9869481855
Sabitra Sunar Active2023-10-14Majuwa 9847251204
DHAN YOGIActive2023-10-11LAMACHOUR 9810015213
Goma Aryal Active2023-10-14Majuwa 9846815289
Madhpa Aryal Active2023-10-13Majuwa 98678856603
Bimla b.kActive2023-10-09Majuwa 9847040493
Mankumari paudel Active2023-10-07Majuwa 9861209052
Pardep panday Active2023-10-07Majuwa 985-7012750
SANTOSH NEPALI Active2023-10-06FULGHAT 9748716524
Indira LamtariExpired2023-09-27palung9857060593
BINARAM KHANALActive2024-04-01LAMACHOUR 9847867978
BAM BAHADUR KCActive2023-10-04DHAIRECHAUR 9857833720
PADMA GCActive2023-10-04DHAIRECHAUR 9844269336
KHIM YOGIActive2023-12-30MARSIBANG 9812822183
AAKASH HOTEL Active2024-03-30LAMACHOUR 9817455443
LOKI GCActive2023-12-31DHAIRECHAUR 9866990275
MINA GCActive2023-12-28DHAIRECHAUR 9849495524
TEK BAHADUR K CActive2023-12-26DHAIRECHAUR 9847743487
KULJUNG THAPAActive2023-12-26LAMACHOUR 9843407025
BHIUSUN YOGIActive2023-10-22LAMACHOUR 9867928880
RAHUL KHADKAActive2023-10-19LAMACHOUR 9862908560
Divi bkActive2023-10-18Majuwa 9742991200
Bhim bdr BkActive2023-10-16Hirapokhara9867290462
Deepak Subedi Active2023-10-17Majuwa 9867281777
CHHABILAL KCActive2023-12-12DHAIRECHAUR9849302289
Sandip pokhrel Active2023-10-14Majuwa 9762743083
DEVI KHANALActive2023-10-10LAMACHOUR 9744397217
LAXMI KHANALActive2024-03-08LAMACHOUR 9847985245
HEMRAJ SUNARActive2023-10-05LAMACHOUR 9866233072
MAKHKHAN YOGIActive2023-10-04LAMACHOUR 9847851809
PABITA RAUTHActive2023-10-13LAMACHOUR 9866508635
BAAM BAHADUR KCExpired2023-10-03Pyuthan 9868614775
RAMESH KHANALActive2023-10-21Marsibang 9765836944
SUMITRA NEPALIActive2023-10-19SALGHARI 9847816935
BINITA NEPALIActive2023-10-19Salghari 9873408356
Ragunath aryal Active2023-10-24Majuwa 986635574
BIJAYA NEPALIActive2023-10-2097464247979746424797
Dinesh pokharelActive2024-08-14Hirapokhara9857060593
LAXMI PUNActive2023-10-11Marsibang 9847878715
HIRA SUNARActive2023-12-08Sunar Tola9810548262
BISHAL RAUTActive2023-10-08LAMACHOUR 9742205054
GANESH KHANALActive2023-10-07Pokhara Chaur9865176117
HEMALAL NEPALIActive2023-10-07Fulghat9866833384
TARA K.CExpired2023-08-04LAMACHOUR 9847900693
jhag bahadur gahaActive2023-10-11Lumbas9857060593
maidandevi schoolActive2023-10-16lumbas9857060593
BIMALA BMActive2023-12-04LAMACHOUR 9842730695
Kalpana Khatri Active2023-11-24Majuwa9867821325
Gita ThapaActive2024-01-24phek9857060593
Chhahara Helth clinicActive2023-10-17chhahara9857060593
Anita Gautam Adhari kholaActive2024-08-11chhahara9857060593
TOP JUNG THAPAActive2024-01-22LAMACHOUR 9864364669
MANISHA RANA Active2023-12-30MARSIBANG 9822911417
HASTA BAHADUR PUNActive2023-12-23Nayagaun 9749777235
KHAGESHWOR OLIActive2023-12-23LAMACHOUR 9867353604
LIL RauthActive2023-10-22LAMACHOUR 9811519512
BASANTI KHATRI Active2023-10-19Marsibang 39845446945
BEKAM YOGIActive2023-10-17Marsibang 9809520227
Indira Bhandari Active2023-10-22Majuwa 9842981171
LEKHRAJ PUNActive2023-10-17Lamachaur9844992177
BHARAT RANA (RANA HOTEL & SEKUWA CORNER)Active2023-11-16Mandavi Pyuthan9841628498
Sneha kafleActive2023-10-14Majuwa 9867408266
Bijaya basnet Active2023-10-05Majuwa 9866566266
Deepak Basnet Active2023-10-23Majuwa 9746377869
PYUTHAN FOCActive2024-01-10PYUTHAN9847025588
Som pokhrel Active2023-10-10Majuwa9847217377
Samir RuchalExpired2023-06-24mainadi9857060593
Narayan LamtangeExpired2023-09-20Gohodi9857060593
Sunil Thapa dhikichaurActive2024-06-08Saitola9857060593
Susan ThapaExpired2023-09-12danda 9857060593
Sita devi ThapaExpired2023-05-26kusumkhola9857060593
suraj magarActive2024-08-14mainadi9867290462
Mahesh ParajuliExpired2023-10-03mainadi9857060593
Laxmi ParajuliActive2024-08-31mainadi 9857060593
Mahesh GautamExpired2023-09-20Majuwa986443030
Ruk prasad dhakalActive2024-07-27kalika977
Janakalnad prabi SchoolActive2023-10-18kalika977
Kissor AryalActive2023-12-04kalika977
bhairab prabiActive2023-11-06kalika977
radhika NeaupaneExpired2023-07-01kalika977
Pramod GyawaliExpired2023-09-29kalika977
mamata SureyabamshiExpired2023-06-24kalika977
Kushal dhakalExpired2023-06-30ribdikot7 palpmainadi9867290462
Jagadis NepalActive2024-08-17kalika977
Dibakar AryalActive2023-10-11kalika977
Manjil ShresthaExpired2023-09-29kalika977
narayan thapaActive2023-10-09kalika977
deepak AryalActive2023-10-24kalika977
raju somareActive2024-07-18kalika977
Radhika neaupaneActive2024-08-01ribdikot7 palp9867290462
sandip ThapaActive2024-09-24kalika977
Deepak LamtariActive2024-07-15kalika977
karna bdr gahaActive2023-10-21kalika977
Sumitra GahaActive2023-10-22kalika977
Pirtam PunActive2024-04-07kalika977
mina shresthaActive2024-01-11kalika977
Ram bdr ThapaActive2023-10-12kalika977
kiran thapa Active2024-01-26kalika977
Laxmai poudel Active2023-10-07Majuwa 9745629615
BHUWAN NEUPANEExpired2023-08-13majuwa9867122923
RAMPRASD POKHRELActive2023-10-07majuwa9867468894
MAJUWA CHUkIActive2023-10-22MAJUWA 98481690351
PARAS GAUTAMActive2023-10-07majuwa9857026174
HIMLAL BHANDARIActive2023-11-02MAJUWA9844766387
SUNIL KUMALExpired2023-05-12majuwa9841635156
MAINA RANAExpired2023-05-14majuwa9742976501
NABIN SARUActive2024-01-09majuwa9867827405
Harihar GautamActive2023-10-31majuwa9857074402
SAGAR SHRESTHAActive2023-12-11majuwa9847197048
Santoshi AryalActive2023-10-07majuwa9867132181
Janaki GaireActive2023-10-26majuwa9857011880
Dhurba GautamActive2023-10-18majuwa9888988902
Yagyalal GautamActive2024-03-09majuwa9888988910
HARI ARYALActive2023-10-04majuwa9867024073
ANNANT BHANDARIActive2024-02-06majuwa9869856399
KAMAL SUNARActive2023-10-06majuwa9867190592
KRISHNA ARAYALActive2023-10-05majuwa9843163245
NAPI MAJUWAActive2024-02-06majuwa9841514096
Lokendra KunwarExpired2023-09-29majuwa9847415048
LAXUMAN ARYALActive2023-10-09majuwa9857089002
Shuba SarathiActive2023-10-28majuwa7942108998
Laxu BhandariActive2023-12-11majuwa9867317817
Nabin BaralActive2023-11-23majuwa9857025506
BINOD ARYALActive2024-09-20majuwa9869927668
Laxu BhandariTrial Over2022-10-26majuwa9867317817
Puskhar BhandariActive2023-10-09majuwa9866860760
Sirjan ThapaExpired2023-09-29majuwa9867286987
Kapur AryalActive2023-10-10majuwa9847011122
Dhansari AryalActive2023-11-03majuwa9867306228
Shivalaya mandirActive2023-10-12Majuwa9869463912
GOPAL GAIREActive2023-10-15MAJUWA9847209052
POLARIS BORDING SCHOOLActive2023-10-18MAJUWA9860553915
KAMAL GAUTAMActive2023-11-01POD9857061931
Padam BhandariActive2023-10-18Gulmi9742331470
Ram Prasad BhandariActive2023-10-28Gulmi9812916003
Ujali BasnetExpired2023-04-11Gulmi9866566943
Sudip GautamActive2023-10-08Gulmi9866851377
Prakash KunwarActive2023-11-02Gulmi9847754437
Udaya Primary SchoolExpired2023-08-09Gulmi9847521172
Malpot MalpotActive2023-10-10Gulmi9857085521
Bhesh Bdr BasnetExpired2023-09-29Gulmi9749379317
Sumitra ChhetriActive2023-10-17Gulmi9868330011
Yam Bdr BasnetActive2023-10-06Gulmi9867113247
Chakra BasnetActive2023-10-20Gulmi9857098900
Bhuwan BasnetActive2023-10-18Gulmi9857061817
Puja AryalActive2023-10-26Gulmi9863324595
Madhan BhandariActive2023-10-24Gulmi9849057160
Mani BhandriExpired2023-09-30Gulmi9866851372
Sanju KauchaActive2023-10-13Gulmi9847494962
Puskar GautamActive2023-10-09Gulmi9888988907
Loknath PokhrelActive2023-10-28Gulmi9857064306
Pasupati AryalActive2023-10-23Gulmi9807447260
GSS GSSActive2023-11-06Gulmi9847453208
Thakur Prsd AryalActive2023-11-02Gulmi9844790442
Gopal BhandariActive2023-10-07Gulmi9847258445
Ganga Bdr AryalActive2023-10-07Gulmi9867028847
Damodar ThapaActive2023-10-06Gulmi9867408314
Omshanti MajuwaExpired2023-09-26Gulmi9742365674
Prem Narayan AryalActive2023-10-10Gulmi9847246442
Bikram PokhrelActive2023-10-18Gulmi9805478046
Min Prsd AryalActive2023-10-18Gulmi9847201115
Yagya AryalActive2023-10-13Gulmi9860592846
Anil PokhrelExpired2023-09-24Gulmi9843674978
Gopal PokhrelActive2023-10-27Gulmi9866122849
Siv Bdr ThapaActive2023-10-06Gulmi9746380966
Lila ThapaActive2023-10-22Gulmi9866133519
Bal Bdr ThapaActive2023-10-19Gulmi9823199004
Laxima SunarActive2023-10-06Gulmi9845326775
Shisir AryalActive2023-10-13Gulmi9847199907
Sibalal PokhrelActive2023-10-13Gulmi9841143167
Ramesh BhandariActive2023-10-13Gulmi9869750293
Sarswati Primary SchoolExpired2023-08-02Gulmi9865122649
Kamal GautamActive2023-10-24Gulmi9867341278
Bot Bdr DarlamiExpired2023-09-29Gulmi9861855809
Yam Bdr RokaActive2023-10-20Gulmi9860864543
Ayush KhadkaActive2023-10-16Gulmi9811969100
Tikaram RakashActive2023-10-14Gulmi9847705557
Parbati DarlamiActive2023-10-19Gulmi9861855804
Chandrakala RakashActive2023-10-16Gulmi9847375725
Anjali SaruActive2023-10-24Gulmi9867395215
Bhan Bdr RakashActive2023-10-13Gulmi9847453300
Gita RakashExpired2023-10-02Gulmi9867409791
Jag Bdr PalpaliActive2023-10-09Gulmi9848037740
Karan Bdr PaliActive2023-10-16Gulmi9867914785
Padam Bdr PhunjeliActive2023-10-10Gulmi9867538534
Chiranjibi AryalExpired2023-08-02Gulmi9847407759
Man Bahadur BasnetExpired2023-09-29Gulmi9848037637
Riverside Majuwa ResortExpired2023-10-03Gulmi9844770886
TIRTHA ARYALActive2023-10-22Gulmi9860177929
Khimananda AryalActive2023-10-10Gulmi9847512186
Prajwal BhandariActive2023-10-11Gulmi9811407503
Sarmila AryalActive2023-10-27Gulmi9860413085
MANOJ BASNETExpired2023-09-26Gulmi9860342120
Pareshwor BhandariActive2023-12-20Gulmi9843970682
MANJU BHANDARIActive2023-10-26Gulmi9866851380
LaxmiPrasad BhandariExpired2022-11-28Gulmi9847126467
Ramkot viActive2023-12-03Gulmi9867049280
Kabita AcharyaActive2023-10-07Gulmi9843985598
Manakamana CornerActive2023-10-20Gulmi9843880103
Rabin ShresthaActive2023-10-13Gulmi9867518942
vesu AryalExpired2023-07-10Gulmi9857070077
Govinda SaruExpired2023-04-30Gulmi9860857384
Manu SaruActive2023-10-22Gulmi9866566947
Shanta SaruActive2023-10-31Gulmi9849038021
Yagya BhandariActive2023-10-09Gulmi9847571071
Ganesh GautamActive2023-10-24Gulmi9867189827
Roj MiyaActive2023-10-11Gulmi9847194404
Bishnu PulamiActive2023-10-23Gulmi9857061524
Bharat GautamActive2023-10-18Gulmi9867209227
Kamal PariwarExpired2023-10-02Gulmi9847499668
Dilliraj BhandariActive2023-10-26Gulmi9857408415
DIPESH ARYALActive2023-10-31Gulmi9857067732
Santosh AryalActive2023-10-13Gulmi9867878635
DurgaDatta KhanalActive2023-10-16Gulmi9841138492
Deepak SunarActive2023-10-19Gulmi9867914983
HomBahadur BasnetActive2023-10-13Gulmi9847018822
Krishna BhandariActive2023-10-17Gulmi9867878664
Fanindra AryalActive2023-10-15Gulmi9857020671
Ishwori GautamActive2023-10-24Gulmi9888988903
Mira KhatriExpired2023-09-30Gulmi9746377893
GHANSHYAM GAIREActive2023-10-18Gulmi9851281522
Suraj BKActive2023-10-06Gulmi9848037268
PADAM GAIREActive2023-11-01Gulmi9869930336
Shova GautamActive2023-10-25Gulmi9847341251
MOHAN RAKASActive2023-10-07Gulmi9867190618
Yubraj BhandariActive2023-10-18Gulmi9847440681
ARJUN SUBEDIActive2023-10-23Gulmi9842810382
Tikaram GautamExpired2023-10-03Gulmi9847183912
Gita AryalExpired2023-10-03Gulmi9860510717
SuryaBahadur AryalActive2023-10-07Gulmi9848794127
Indramani GautamActive2023-10-10Gulmi9843189136
Madhu AryalActive2023-11-03Gulmi9867725977
Kamal GahaActive2023-10-26Gulmi9867756795
Nabaraj BhandariActive2023-10-09Gulmi9869026427
Dipesh AryalExpired2023-09-30Gulmi9857070522
Ganesh BasnetExpired2023-09-29Gulmi9843712711
Kiran SubediActive2023-10-13Gulmi9841171285
Khumbahadur ResmiActive2023-10-22Gulmi9847172211
SuryaMani GautamActive2023-11-02Gulmi9857038679
GOPAL BKActive2023-10-17Gulmi9849521307
Chandra RanaActive2023-10-06Gulmi9847308886
Sushila GautamActive2023-10-26Gulmi9865474706
Subarna PoudelActive2023-10-13Gulmi9843980285
Shiromani GautamActive2023-10-11Gulmi9804477090
Devbidatta GautamExpired2023-10-03Gulmi9888988901
Manbahadur AleActive2023-10-19Gulmi9847493700
Bina RajaliActive2023-10-10Gulmi9805422223
Keshab PoudelActive2023-10-27Gulmi9888988904
Dinesh AryalActive2023-11-02Gulmi9847000824
TILAK POUDYALActive2023-10-30Gulmi9847188743
Ramu GaireActive2023-10-24Gulmi9867233670
Bishnu RanaActive2023-10-26Gulmi9844791573
jhabindr aryalActive2023-10-17Gulmi9867102088
Madan RijaliActive2023-10-21Gulmi9805486613
ChandraBahadur MachkotiActive2023-10-21Gulmi9867205067
Suryamani GaireActive2023-10-15Gulmi9862585632
Jiwan BhandariExpired2023-05-17Gulmi9847591712
Ramji GautamActive2023-10-28Gulmi9847000755
Sita PoudelActive2023-10-15Gulmi9847040480
TRILOCHAN ARYALActive2023-10-12Gulmi9747024352
Sita GautamActive2023-10-30Gulmi9888988909
Laxman PoudelActive2023-10-22Gulmi9860007606
Hima PoudelActive2023-10-22Gulmi9817589563
Baburam ChaliseActive2023-10-20Gulmi9867242847
Sandeep PanthiActive2023-10-21Gulmi9867516000
Santosh PoudelActive2023-10-18Gulmi9888988908
Ambika AryalActive2023-10-18Gulmi9847177962
Deviram BhandariActive2023-10-22Gulmi9869671375
SARDA ARYALExpired2023-10-03Gulmi9747035039
Mumishwor GautamExpired2023-09-24Gulmi9888988905
Bishnu AryalExpired2023-10-03Gulmi9843189180
Sita AryalActive2023-11-02Gulmi9861218277
Ananta BhandariActive2023-10-09Gulmi9848010274
Chiranjivi AryalActive2023-10-31Gulmi9867100895
Baburam AryalActive2023-10-12Gulmi9857059495
Scroll to Top